ภาษาไทย: วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
ภาษาอังกฤษ: Journal of Architecture, Design and Construction
ย่อที่เป็นทางการ : J Architect Des Construction
ย่อสำหรับเรียก : JADC
ISSN 2673-0340 (Online), 2673-0332 (Print)

เจ้าของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นโยบายของวารสาร (Journal Policies)
วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง เป็นวารสารราย 4 เดือน (ปีละ 3 ฉบับ) ฉบับที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
ฉบับที่ 3 ช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม รับตีพิมพ์ผลงาน 2 ประเภทคือ บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article) โดยได้วางรูปแบบของวารสารให้ได้คุณภาพวารสารระดับชาติที่ผ่านการจัดอันดับบนฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)


จุดมุ่งหมายและขอบเขต (Aim and Scope)
วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ด้านการออกแบบและ
ด้านการก่อสร้าง มุ่งเน้นการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา สถาปนิก วิศวกร
และนักออกแบบทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และเป็นฐานความรู้นำไปสู่การพัฒนา ด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง

ขอบเขตเนื้อหาการตีพิมพ์
บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง ได้แก่
        1. สถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)
        2. สถาปัตยกรรมไทย (Thai Architecture)
        3. สถาปัตยกรรมผังเมืองและการผังเมือง (Urban Architecture & Urban Planning)
        4. สถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)
        5. ภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape Architecture)
        6. การออกแบบสร้างสรรค์ และนฤมิตศิลป์ (Creative Design & Creative Arts)
        7. การออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบอุตสาหกรรม (Communication Design & Industrial design)
        8. การจัดการงานก่อสร้าง (Construction Management)
        9. สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เปิดรับพิจารณาบทความ
บทความแต่ละบทความจะได้รับพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) จากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน บทความผู้นิพนธ์ภายนอกได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคนละ 1 ท่าน ส่วนบทความผู้นิพนธ์ภายในได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการก่อนตีพิมพ์ ทั้งนี้จะมีรูปแบบที่ผู้พิจารณาบทความไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์บทความและผู้นิพนธ์บทความไม่ทราบ
ชื่อผู้พิจารณาบทความเช่นเดียวกัน (Double-Blind Peer Review)

เปิดรับต้นฉบับ : นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การส่งบทความ
ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลเดช เชาวรัตน์
สำนักงานวารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง
อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
หรือส่งมาที่ Jadcarch@msu.ac.th


อ่านและสืบค้นวารสารฉบับย้อนหลังได้ที่ http://www.tci-thaijo.org/index.php/JADC

การพิจารณาคุณภาพของบทความ
        1. บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการวารสารจะพิจารณาเบื้องต้นในด้านคุณภาพของบทความ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 5 วันทำการหากเห็นว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอจะไม่ดำเนินการต่อ หรืออาจส่งให้ปรับแก้ไขก่อน
        2. บทความที่พิจารณาแล้วเหมาะสม มีคุณภาพ จะส่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา พิจารณากลั่นกรอง (Peer review) อย่างน้อย 3 ท่าน โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการ
        3. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผลเป็นประการใดทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านทราบ ภายในเวลา 3 วันทำการ หลังจากได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิครบทั้ง 3 ท่าน
        4. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่านต้องปรับแก้ หากไม่ปรับแก้จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ และระยะเวลาการแก้ไขไม่ควรเกิน 10 วันทำการ

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
        1. บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทางกองบรรณาธิการวารสารจะพิจารณาเบื้องต้น ในด้านคุณภาพของบทความ และการจัดรูปแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดของวารสารฯ หากเห็นว่าไม่มีคุณภาพเพียงพอจะไม่ดำเนินการต่อ หรืออาจส่งให้ปรับแก้ไขก่อน บทความที่พิจารณาแล้วเหมาะสม มีคุณภาพ จะส่งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกตามความเชี่ยวชาญของสาขาวิชา พิจารณากลั่นกรอง (Peer review) อย่างน้อย 3 ท่าน
        2. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา ผลเป็นประการใดทางกองบรรณาธิการจะแจ้งให้ท่านทราบ
        3. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิท่านต้องปรับแก้ หากไม่ปรับแก้จะไม่ได้รับการตีพิมพ์
        4. เมื่อมีการปรับแก้เป็นไปตามผู้ทรงคุณวุฒิ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบความสมบูรณ์เนื้อหาบทความให้เป็นไปตามรูปแบบของวารสาร และตรวจสอบไฟล์รูปภาพที่ใช้ในบทความที่มีความคมชัดในการจัดพิมพ์ก่อเผยแพร่บทความ

ข้อมูลติดต่อบรรณาธิการ
        สำนักงานวารสารสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
        Email: Jadcarch@msu.ac.th, website: http://www.tci-thaijo.org/index.php/JADC
        โทรศัพท์: (043) 754 381, โทรสาร : 0-43754-382, มือถือ (086) 4555990 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.00 น.)

© 2020 Journal of Architecture, Design and Construction | ARCH.MSU.AC.TH
Webmaster : Wararin Panyawong | wararin.p@msu.ac.th | Online: 2020 / Update: 2020