1. การตรวจสอบเนื้อหาของบทความโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารฯ รวมถึงคุณประโยชน์ของบทความที่ได้รับด้วยความโปร่งใส  
2. การพิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นต่อบทความที่ได้รับจากผู้นิพนธ์ด้วยความเป็นกลาง  
3. การตัดสินใจของบรรณาธิการต่อการยอมรับหรือปฏิเสธบทความเพื่อการตีพิมพ์ ควรขึ้นอยู่กับคุณภาพของบทความ ความชัดเจนของบทความ ตลอดจนความเกี่ยวข้องกับขอบเขตของนโยบายของวารสารฯ เป็นสำคัญ  
4. การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านประเมินบทความเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนและตรงตามความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา  
5. การชี้แจงการแก้ไขบทความแก่ผู้นิพนธ์ด้วยความเต็มใจ หากจำเป็น 
6. หากมีข้อร้องเรียนการตีพิมพ์ ให้บรรณาธิการดำเนินการให้เกิดความกระจ่าง  

1. การตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ
2. การประเมินบทความให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดและมีความเห็นว่าบทความได้รับการยอมรับโดยไม่มีเงื่อนไข หรือ ยอมรับโดยมีเงื่อนไขหรือปฏิเสธการตีพิมพ์ในวารสารฯ  
3. การตรวจสอบบทความที่ผู้นิพนธ์ได้แก้ไขแล้วอีกครั้งหนึ่ง และเสนอความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรให้กองบรรณาธิการพิจารณาเพื่อตีพิมพ์ หรือให้ปฏิเสธการลงตีพิมพ์เผยแพร่  

1. การรับรองว่าบทความที่จัดส่งมานั้น เป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน  
2. การรับรองว่าบทความที่จัดส่งมานั้น ไม่อยู่ระหว่างการเสนอขอลงตีพิมพ์ในวารสาร/สิ่งพิมพ์อื่น  
3. การไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้ง เมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอ หรือนำมาอ้างอิงในเนื้อหาภายในบทความของตน  
4. กรณีบทความวิจัย ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริง ไม่บิดเบือนข้อมูล หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  
5. กรณีบทความวิชาการ ผู้นิพนธ์ต้องแสดงข้อคิดเห็น บทสรุป และข้อเสนอแนะที่มาจากการสังเคราะห์ของผู้นิพนธ์เอง 
6. การไม่นำผลงานไปเผยแพร่ หรือตีพิมพ์ในแหล่งอื่น หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารฯ  
7. ชื่อผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความ จะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานนี้จริง  
8. การเปิดเผยแหล่งทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการ (ถ้ามี)  
9. การนำเสนอบทความให้ถูกต้องสอดคล้องกับข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารฯ 

© 2020 Journal of Architecture, Design and Construction | ARCH.MSU.AC.TH
Webmaster : Wararin Panyawong | wararin.p@msu.ac.th | Online: 2020 / Update: 2020