พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

บทความวิชาการ
บทบาทของงานสถาปัตยกรรมต่อผู้ป่วยกลุ่มโรคสมองเสื่อมนิลปัทม์ ศรีโสภาพ
31-43

บทความวิจัย

การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือทิ้งสู่ผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่ง: ชุมชนต้นแบบเทศบาลเมืองเขารูปช้าง
สาทินี วัฒนกิจ และวรสุดา ขวัญสุวรรณ
13-27

ตัวชี้วัดของความพึงพอใจในการใช้บริการ Co-working space ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร
พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ
47-63

แนวทางการบริหารอาคารรูปแบบผสมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19: กรณีศึกษาโครงการวิซดอม 101และโครงการสามย่านมิตรทาวน์
สิริน เวชสุภัค
67-79

ปัจจัยความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของโครงการก่อสร้างด้านคมนาคมขนส่งระบบรางในประเทศไทย
ยุทธพงษ์ รักเพื่อน, พีร์นิธิ อักษร และวุฒิพงษ์ กุศลคุ้ม
83-97

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายประเภท Casual Wear จากการย้อมสีธรรมชาติ กรณีศึกษาข้าวเหนียวดำในเขตพื้นที่ภาคอีสาน
ฟารีดา พรหมโล และปาริชาติ ศรีสนาม
101-111

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความแตกต่างระหว่างราคาผู้ชนะการเสนอราคา กับราคากลางงานก่อสร้างที่คำนวณผ่านระบบคำนวณราคากลาง ของกรมบัญชีกลาง: กรณีศึกษาโครงการงานก่อสร้างทาง
วีระยุทธ์ สวนแก้ว และณัฐพงษ์ พัฒนพงษ์
115-126

อนาคตของการออกแบบทางสถาปัตยกรรม การผสมผสานระหว่างมนุษย์และเทคโนโลยีในสื่อภาพเคลื่อนไหว ประเภทนวนิยายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างทศวรรษที่ 1990 ถึงทศวรรษที่ 2020
ศศินา นาคมณฑนาคุ้ม และลิขิต กิตติศักดินันท์
129-153

แผ่นพื้นทางเท้าจากขยะถุงพลาสติก
วสิทฐ์เทวา เจียมแสงนิล และชำนาญ บุญญาพุทธิพงศ์
157-168

Continue reading

มกราคม - เมษายน 2564

บทความวิจัย
การเปลี่ยนแปลงย่านการค้าเก่าเมืองนครราชสีมาและโอกาสในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์การุณย์ ศุภมิตรโยธิน
13-26

ความสัมพันธ์ของฮูปแต้มกับภูมิทัศน์ชุมชน
อำภา บัวระภา
29-40

การพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานที่ออนไลน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วุฒิไกร ป้อมมะรัง
43-54

การประยุกต์ใช้ BIM เพื่อนำเสนอเทคนิคการถอดปริมาณงาน : กรณีศึกษาอาคารศูนย์การเรียนรู้ 6 ชั้น
พิมพ์ชนก ธิบดี์ ติยานันท์ สุดสิ้น และ ธณัฐฌา ทศไกร
57-68

การรับรู้มาตรการความปลอดภัย ทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัย ของแรงงานก่อสร้าง: กรณีศึกษาบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
วัชรพงศ์ ดีวงษ์
83-93

Continue reading

กันยายน-ธันวาคม 2563

บทความวิจัย
โครงการสำรวจความต้องการผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดงานทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสถานะการณ์ปัจจุบัน วิชนาถ ทิวะสิงห์, ศิรินภา วงษ์ชารี
13-32

การศึกษาประวัติศาสตร์นครราชสีมาจากภาพถ่ายในอดีต: เว็บแอพลิเคชั่นโคราเทียม
นงนุช เสนคำ, ศิริวัฒน์ สาระเขตต์, เปาลิน เวชกามา, รังสรรค์ ตาลจรัส
35-49

การพัฒนาระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสารบรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เกวลี เฉิดดิลก
53-66

การสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นมิตร ต่อการเดินและใช้จักรยาน
ศุภธิดา สว่างแจ้ง, พลเดช เชาวรัตน์, ดารุณี สุดาอิ้ง
69-80

การพัฒนาระบบบริหารจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ส่วนสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วรารินทร์ ปัญญษวงษ์
83-93

แนวทางการออกแบบวางผังพื้นที่วัดโคกกู่สัมพันธ์ค่า เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ยศวดี จินดามัย, เมทินี โคตรดี
97-110

Continue reading

พฤษภาคม – สิงหาคม 2563

บทความวิชาการ
การท่องเที่ยวในเขตเมืองและการพัฒนา:กรุงเทพมหานคร
เพชรลัดดา เพ็ชรภักดี
13-26

ความหนาแน่นกับผลกระทบทางพฤติกรรมในเด็กและเยาวชน
ปิยะวรรค์ ปิ่นแก้ว, นิพัทธา หรรนภา
29-38

บทความวิจัย
การออกแบบพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ทรงภพ เมฆพรรณโอภาส, อำภา บัวระภา, ธีรดา นามไห
41-51

องค์ประกอบภูมิทัศน์วัฒนธรรมแหล่งทำเกลือสินเธาว์บ่อกฐิน ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โกวิทย์ วาปีศิลป์
55-71

กระบวนการทำงานเพื่อชุมชนในการออกแบบวิหารพระอุปคุต ณ สวนสาธารณะหนองแวง จ.มหาสารคาม
วรากุล ตันทนะเทวินทร์, วิวัฒน์ วอทอง, ธเนศ ฉัตรจุฑามณี, สายลม โกษาเฉวียง
75-89

โครงการออกแบบกราฟิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นประเภทเครื่องปั้นดินเผากรณีศึกษากลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อจังหวัด วิชนาถ ทิวะสิงห์, Lin Hightower
93-105

การประยุกต์ใช้แบบจำลองกฎการพยากรณ์ปัจจัยที่มีผลต่อการสำเร็จการศึกษาของนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการทำเหมืองข้อมูล
วราริญทร์ ปัญญาวงษ์
109-119

Continue reading

มกราคม - เมษายน 2562

บทความวิชาการ
ผังเมืองรวมปารีสและเบอร์ลินในศตวรรษที่ 19
พลเดช เชาวรัตน์, จารุณีย์ นิมิตศิริวัฒน์
9-21

บ้าน ทางผ่าน คนไร้บ้าน
ศศิกาญจน์ ศรีโสภณ
25-35

บทความวิจัย
การศึกษาอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ และด้านกายภาพโดยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา บ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา จังหวัดมหาสารคาม
เมธี พิริยการนนท์
39-50

บ้านรักษ์ธรรมชาติเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน กรณีศึกษาตำบลนาปรือ จังหวัดปราจีนบุรี
สุบรรณ ตาคำวัน
53-68

ปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดและความสามารถทางการแข่งขัน ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจัดตั้งใหม่: กรณีศึกษา ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
วัชรพงศ์ ดีวงษ์
71-82


Continue reading

กันยายน - ธันวาคม 2562

บทความวิชาการ
การวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับไม้ไผ่ใช้ในงานก่อสร้าง
สุรพงษ์ ดาราม
1-23

บทความวิจัย
การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาศาลาไผ่ขนาดเล็ก
รัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี
24-47

การก่อสร้างและค่าพลังงานสะสมรวมวัสดุอาคารผนังดินอัด
ยุทธนา เกาะกิ่ง
48-62

การศึกษาเปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการรับนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัชรินทร์ เชื้อภักดี, กิ่งกาญจน์ มุลทาเย็น, ธนายุทธ ไชยธงรัตน์
63-76

การศึกษารูปแบบของการค้าระยะใกล้ในมิติด้านภูมิศาสตร์และความสัมพันธ์
กรณีศึกษาตลาดนัดวัดชัยจุมพล ชุมชนบ้านขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ดิฐา แสงวัฒนะชัย
97-112


Continue reading

พฤษภาคม - สิงหาคม 2562

บทความวิชาการ
“อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ทิศทางการอนุรักษ์อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย
วิโรจน์ ชีวาสุขถาวร
8-22

บทความวิจัย
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาและส่วนเกี่ยวเนื่องแผนกผู้ป่วยนอก : กรณีศึกษาแผนกสูตินรีเวชและแผนกกุมารเวช
พาขวัญ รูปแก้ว, ไตรวัฒน์ วิรยศิริ
24-37

รูปแบบการเกิดอาชญากรรมคดีลักทรัพย์ในพื้นที่สาธารณะ ย่านเยาวราช-สำเพ็ง กรุงเทพมหานคร
บุษยา พุทธอินทร, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
38-51

ความสัมพันธ์ของการใช้ประโยชน์อาคารและความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่กับปริมาณผู้ใช้รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา รถไฟฟ้าสายสุขุมวิทและสายสีลม
วัชรินทร์ ขวัญไฝ, ณัฐพงศ์ พันธ์น้อย
52-67

รูปแบบการค้นหาเส้นทางในพื้นที่ชุมชนประวัติศาสตร์ย่านพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร
ดุษฎี บุญฤกษ์, ไขศรี ภักดิ์สุขเจริญ
68-84


Continue reading

มกราคม-เมษายน 2562

บทความวิชาการ
รูปแบบและปัจจัยการคงอยู่ของภูมิทัศน์พื้นถิ่น “บ้านเรือนและที่อยู่อาศัย” แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อำภา บัวระภา
1-13

บทความวิจัย
คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
อภิเชษฐ์ ตีคลี
47-63

พัฒนาชุดอุปกรณ์ ต่อ-ประกอบไม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย สำหรับฝึกปฏิบัติการงานไม้
ประทักษ์ คูณทอง
35-46

โมเดลสมการโครงสร้างหลักธรรมภิบาลในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ธนายุทธ ไชยธงรัตน์, ณรงค์ เหลืองบุุตรนาค
47-63

แนวทางการปรับปรุงแสงสว่างเพื่อความสม่ำเสมอในการส่องสว่าง กรณีศึกษา อาคารตลาดเชิงวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ณัฐวัฒน์ จิตศีล
65-76

Continue reading